Algemene Voorwaarden

• Definities
• Contact
• Overeenkomst
• Aanbiedingen
• Betalingsmethoden
• Prijzen
• Levering
• Herroepingsrecht
• Garantie
• Vergunning/toestemming voor gebruik

Definities

Verkoper: 123bereik.nl/Basecom bv
Koper: Iedere koper van onze producten.
Producten: Alle producten en diensten die door ons aan u worden verkocht

Contact
Adresgegevens
123bereik.nl
Afrikaweg 45
9407TP Assen
Nederland

Klantenservice
T: +31 (0)88-2273234
E info@123bereik.nl

Bedrijfsgegevens
123bereik.nl is een handelsnaam van Basecom bv, statutair gevestigd te Assen – Nederland.
Handelsregister: 02081942
BTW: NL8208.00.533B01

Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand wanneer koper, via deze website één of meerdere producten
bestelt en vervolgens per e-mail een orderbevestiging krijgt toegezonden. Deze
leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen de koper en verkoper.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder
voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te
bestellen producten vormen alleen een aanduiding. 123bereik.nl of de desbetreffende
verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard dan ook.

Betalingsmethoden
123bereik.nl accepteert de volgende betalingsmethoden:
– iDEAL
– Creditcards
– Op rekening, uitsluitend voor bedrijven
Verkoper is niet verplicht de producten te leveren en / of te verzenden totdat koper voor de
producten heeft betaald. Het moment van betaling is van essentieel belang.

Prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle
aanbiedingen / afbeeldingen / prijzen zijn onder voorbehoud van type / scan fouten en / of
wijzigingen door de verkoper.

Levering
Levering van de bestelde producten wordt uitgevoerd door Post NL en DHL Express en vindt
plaats onder verantwoordelijkheid van 123bereik.nl De levertijd bedraagt tussen de 1 en 2
werkdagen, tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven.
De levertijden gelden als indicatie. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen
als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 123bereik.nl zal echter
redelijkerwijs al het mogelijke doen om de levering binnen een tot twee werkdagen te
realiseren. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de
levertijd niet haalbaar is wordt de koper hier tijdig van op de hoogte gesteld door 123bereik.nl
en wordt de mogelijkheid aangeboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe
levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 8 dagen
teruggestort. 123bereik.nl is niet verantwoordelijk voor enige vorm van vergoeding of
compensatie wanneer blijkt dat koper zijn / haar adresgegevens onjuist aan verkoper heeft
verstrekt.

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten via internet heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen . Deze termijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door of namens de koper. Tijdens deze termijn zal de koper
zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die
mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of koper het
product wenst te behouden. Indien koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal koper
het product met alle geleverde toebehoren, een kopie van de originele order bevestiging en in
originele en onbeschadigde staat, inclusief de verpakking, aan de verkoper franco retourneren.
Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan komen de kosten van
terugzending voor rekening van koper. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de
verkoper dit bedrag binnen 8 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen,
terugbetalen. Eventuele eerder in rekening gebrachte kosten voor verzending en/of
behandeling worden nooit vergoed.

Wanneer u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dan verzoeken wij u om
het retourformulier in te vullen en de aangegeven vervolgstappen op te volgen. Voor zakelijke
klanten geldt het herroepingsrecht ook.

Garantie
24 maanden garantie. In geval van zichtbare gebreken, dient elke klacht te worden gemeld
binnen 8 dagen na aankoopdatum. De klacht dient per e-mail of schriftelijk plaats te vinden en
daarin dient koper de grieven of geconstateerde gebreken duidelijk te beschrijven. Bij
producten die de koper op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor rekening
van koper. 123bereik.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het
vervoer. 123bereik.nl is niet aansprakelijk voor schade die de koper of een derde lijdt door het
gebruik van een door 123bereik.nl geleverd product. Directe en indirecte kosten of schade bij
de koper of een derde, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Indien op grond van de
door koper aangeschafte producten schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, zal deze
beperkt zijn tot de aankoopprijs van het betreffende product.

Toestemming voor gebruik van repeaters
De Nederlandse wetgeving bepaalt dat zendapparatuur, zoals de GSM repeater, alleen
gebruikt mag worden met toestemming van de KPN, Vodafone TELE 2 en T-Mobile. Zij zijn
de exclusieve rechthebbenden op het frequentiegebruik en moeten toestemming verlenen voor
het inzetten van deze apparatuur per opstelpunt. Indien geen toestemming door de mobiele
provider(s) is verleend, is gebruik van dergelijke apparatuur niet toegestaan. Agentschap
Telecom is toezichthouder en voert controles uit. Dit (controleren) kan naar aanleiding van
een melding vanuit een mobiele telefoonprovider i.v.m. een storing. De toezichthouder is
gerechtigd de apparatuur in beslag te nemen en een bestuursrechtelijke boete op te leggenis op
123bereik.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet voldoen
aan deze verplichting.