Privacy statement

123bereik.nl zal door u verstrekte persoonlijke gegevens met alle mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen 123bereik.nl conformeert zich daarin aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 123bereik.nl zal door u verstrekte persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, tenzij u hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Het hierboven genoemde laat onverlet
dat 123bereik.nl uit hoofde van op haar rustende wettelijke verplichtingen genoodzaakt kan zijn of worden om informatie waarover zij beschikt aan ter zake bevoegde autoriteiten te verstrekken; in het bijzonder wordt gewezen op informatieverplichtingen ten opzichte van Justitiële autoriteiten en de Belastingdienst. Deze wettelijk verplichte informatieverstrekking is niet aan toestemming van Afnemer
onderworpen.